Instruktorzy
Tomasz Skomorowski

Kierownik Szkolenia LOT Flight Academy, do­świa­dczo­ny pilot PLL LOT. Na co dzień zasiada za sterami Boeinga 787, jest egza­mina­to­rem i instru­kto­rem sa­mo­lo­towym. Posiada upra­wnienia do prowadzenia szko­leń na samolotach wielosilnikowych, według wskazań przy­rządów oraz współ­pra­cy w załodze wieloosobowej. Po­sia­da upra­wnienia do latania na typach sa­mo­lo­tów Boeing 777 / Boeing 787 Dreamliner.

Wiesław Jedynak

Pilot - instruktor. Kapitan z wieloletnim do­świa­dcze­niem na samolotach typu Embraer 170, obecnie także Dyrektor Biura Lotniczo-Operacyjnego w Polskich Linii Lotni­czych LOT. Jest uznanym specjalistą w dziedzinie procedur operacyjnych i prawa lotniczego.

Sławomir Kubiak

Pasjonat lotnictwa. Pilot - instruktor samo­lotowy z uprawnieniami SEP(L), MEP(L), IR, PC12/IR, FI. Egzaminator LKE z upowa­żnieniem do prze­pro­wa­dzania egzaminów z języka angielskiego ICAO. Jest wykła­dowcą prze­dmio­tów lotniczych w za­kre­sie prawa lotniczego i procedur ope­ra­cy­jnych.

Sławomir Majcher

Karierę zawodowego pilota rozpoczął w Zakła­dzie Usług Agrolotniczych w Mielcu. Pilotem LOT-u jest od 1995 roku. Latał samo­lo­tami ATR72, Embraerem 145, a obe­cnie jest ka­pi­ta­nem Embraera 170/195. Przez 5 lat był ka­pi­ta­nem "Orkiestrolotu" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Paweł Skoneczny

Na co dzień inżynier eksploatacji w Dziale Nadzoru Obsługi Technicznej i Hangarowej LOT-u, gdzie odpowiada za utrzymanie sta­nda­rdów techni­cznych floty. Pilot samo­lo­towy z lice­ncją PPL(A) SEP(L). Doświa­dczo­ny dydaktyk w dziedzinie ogólnej wiedzy o statku po­wie­trznym.

Rafał Biedrzycki

Od 15 lat zawodowo związany z lotnictwem jako dyspozytor lotniczy. Pracował jako szef Dy­spo­zy­torów Lotniczych i z-ca dyrektora Centrum Ope­ra­cy­jnego w Eurolot S.A. Obecnie jest kie­ro­wni­kiem Centrum Operacyjnego PLL LOT. Egza­mi­nator praktyczny LKE na licencję Dy­spo­zy­tora Lotniczego. Pilot samolotowy z licencją PPL ME.

Paweł Wiśniewski

Absolwent Wydziału MEiL. Od 1994 roku zwią­za­ny z LOT-em. Inżynier, dyspozytor z wie­lo­le­tnim stażem w dziale analiz osiągów i wyważania samolotów. Jest instruktorem szy­bo­wco­wym i pilotem samolotowym z licencją PPL(A).

Ewa Dziełak

Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Szcze­cinie na kierunku Nawigacja. Dy­spo­zytor lotniczy z licencją FDL. Posiada wielo­letnie do­świa­dcze­nie w zakresie osiągów i pla­no­wania lotów. Na co dzień pracuje w Centrum Opera­cy­jnym Polskich Linii Lotniczych LOT.

Krzysztof Zieliński

Inżynier, absolwent MEiL. Specjalista od osiągów i planowania z kilkunastoletnim doświadczeniem. Uczestnik licznych ku­rsów typu „Performance Training” orga­ni­zo­wanych przez producentów sa­mo­lo­tów, takich jak Boeing czy Embraer. Na co dzień współpracuje z pilotami i dy­spo­zyto­rami lotni­czymi, którzy korzystają z osiągów i potrzebują wsparcia w bieżącej pracy.

Robert Sotnik

Wielokrotnie certyfikowany specjalista z zakresu osiągów i planowania. Ma wielo­letnie do­świa­dcze­nie w pracy dy­spo­zy­tora lotniczego w Polskich Liniach Lotni­czych LOT. Obecnie kierownik zmiany w Centrum Opera­cyjnym.

Bożena Kajfasz

Lekarz medycyny pracy ze specjalizacją dru­giego stopnia w zakresie chorób wewnę­trznych. Jest Orzecznikiem Lotniczo Leka­rskim uprawnionym do wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla kla­sy 1,2,3 i LAPL dla ka­ndy­da­tów na czło­nków personelu lo­tni­cze­go. Spe­cja­listka w dzie­dzinie medycyna tra­nspo­rtu. Pro­wa­dzone przedmioty w LOT Flight Academy: ”Czło­wiek, ograniczenia i możliwości”

Janusz Burzmiński

Inżynier i meteorolog. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, ze specjalizacją meteo­rologia wojskowa. Był synoptykiem oraz sze­fem służby meteorologicznej w 6 Bazie Lotniczej w Dęblinie. Od 2011 prowadzi zajęcia z meteo­ro­logii lotniczej w Akade­mickim Ośrodku Szko­lenia Lotniczego przy WSOSP w Dęblinie.

Dariusz Szajkowski

Pilot Polskich Linii Lotniczych LOT latający na typie Embraer 170. Oprócz siadania za sterami odrzutowców, jest też pilotem akro­ba­cyjnym, szybowcowym i egzaminatorem lotniczym. Prowadzone prze­dmio­ty w LOT Flight Academy: Łączność i komunikacja lotnicza.

Tadeusz Wiącek

Na co dzień jest pilot i instruktorem Polskich Linii Lotniczych LOT z uprawnieniami do la­ta­nia na typie Embraer 170. Absolwent Poli­te­chniki Warszawskiej na wydziale MEiL. Pro­wa­dzo­ne przedmioty w LOT Flight Academy: Nawigacja

Maciej Ostrowski

Meteorolog i doświadczony synoptyk. Ekspert w Państwowej Komisji Bada­nia Wypa­dków Lotni­czych w zakresie meteo­rologii i analiz syno­pty­cznych. Współ­tworzy wiele publikacji dy­da­kty­cznych m.in. „Me­teo­rologia dla lotnictwa spo­rto­wego”. Jako jedyny meteorolog rozpo­znania i pierwszego desanto­wania był ucze­stni­kiem I Polskiej Wyprawy Anta­rkty­cznej PAN.

Filip Reszke

Specjalista z doświadczeniem w zarządzaniu obsługą liniową i bazową samolotów: Boeing 787, Boeing 737, Embraer 170/190. Odpowiada za szkolenie z zakresu ogólnej wiedzy o statku po­wie­trznym.

Maciej Maciejewicz

Inżynier ze specjalizacją Lotnictwo i Ko­smo­nautyka. Specjalista w zakresie zarządzania obsługą techniczną floty PLL LOT. Jest pi­lo­tem samolotowym z licencją PPL(A).